Ingen gæld bør glemmes.

SVEGA ADVOKATINKASSO A/S behandler i dag et større antal overvågningssager med og uden fundament (dom, frivilligt forlig, skylderklæring, gældsbrev, betalingspåkrav mv.). De kvalitetsmæssigt bedste skyldnere lokaliseres ved løbende at screene sagerne for ændringer via offentligt tilgængelige oplysninger på skyldnerne i RKI, tingbogen, og Debitor Registret.

Sagerne behandles efter principperne om ”best practice”, hvor sagerne ud over de løbende henvendelser til/fra skyldner vurderes individuelt med henblik på næste skridt, baseret på indhentede oplysninger samt eventuelle betalingserfaringer fra andre sager. I det omfang der ses indikationer på ændret livsgrundlag, som kan indebære bedre restanceinddrivelsesmuligheder, tager SVEGA ADVOKATINKASSO A/S fornyet kontakt til skyldneren med henblik på afklaring af vedkommendes betalingsmuligheder.

Følgende skridt kan være en del af overvågningsprocessen:

  • Inkassobrev/opgørelse med orientering om at sagen genoptages.
  • Betalingspåkrav eller fundament indleveres til fogedretten.
  • Registrering i RKI.
  • Ved fundament tillige mulighed for registrering i Debitorregistret.
  • Telefoniske og skriftlige henvendelser.
  • Kampagner – tilbud om rentestop, akkorder mv.
  • Løbende tjek og opdateringer via RKI, Debitorregistret og Tingbogen.
  • Evt. konsulentbesøg – dog kun ifølge aftale med fordringshaver.

Hvilke skyldnere der med udbytte kan præsenteres for kampagnetilbud vurderes ud fra et bredspektret informeret grundlag.

SVEGA ADVOKATINKASSO A/S har god erfaring med at tilbyde skyldnere sletning i RKI, når der er betalt f.eks. 3 afdrag eller et større samlet afdrag og skyldner forpligter sig til fortsat afvikling af gælden. I perioder op til kravets forældelse tilbydes dekorter på op til 50 % af det skyldige beløb. Satsen varierer alt afhængigt af, hvornår kravet forældes.

Såfremt en sag efter overvågningsperioden afsluttes, uden det har været muligt at inddrive beløbet, afholder SVEGA ADVOKATINKASSO A/S selv eventuelle omkostninger, salærer og positive udlæg i overvågningsperioden. Resulterer sagens behandling i hel eller delvis betaling fra skyldner, dækkes forlods positive udlæg, salærer og omkostninger, som SVEGA ADVOKATINKASSO A/S måtte have afholdt i overvågningsperioden. Af det resterende beløb afregnes 60% til fordringshaver.

SVEGA ADVOKATINKASSO A/S er i sager, der behandles som overvågningssager på ”no cure – no pay” vilkår, alene forpligtet til at fremsende et krævebrev til skyldner. SVEGA ADVOKATINKASSO A/S er i forbindelse med sådanne sager bemyndiget til at indgå enhver form for forlig med skyldner, herunder akkordaftaler.