Det følger af de advokatetiske reglers punkt 13, at vi som advokater af egen drift skal oplyse vores kunder om følgende:

Juridisk enhed
GALST Advokataktieselskab, CVR 32 28 55 70, er hjemhørende på adressen Gammel Strand 44, 1202 København K.

Beskikkelse
Vores advokater er alle beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og ligeledes registrerede som sådanne hos Advokatsamfundet, som de er en del af.

Ansvarsforsikring
Der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og advokatansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikringsoplysningerne fremgår af vores forretningsbetingelser på denne hjemmeside, hvortil henvises.

Ansvarsbegrænsning samt lov- og værnetingsaftale
Der er i ethvert kundeforhold aftalt ansvarsbegrænsning samt lov- og værnetingsaftale, og dette fremgår eksplicit af vores forretningsbetingelser. Forretningsbetingelserne er gældende, medmindre der udtrykkeligt er vedtaget ændringer i forhold dertil. Forretningsbetingelserne fremgår særskilt af denne hjemmeside, hvortil henvises.

Retshjælp m.v.
Når vi påtager os en opgave for en kunde, undersøger vi i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af kunden. Til brug for undersøgelsen er kunden forpligtet til at fremsende kopi af forsikringspolice og årsopgørelse.

Der kan være egenbetaling for offentlig retshjælp. Vi rådgiver herom og henviser i øvrigt til Advokatsamfundets hjemmeside, hvor der er redegjort for egenbetaling her.

Selvrisikoen for retshjælpsforsikring udgør typisk 10 %, dog typisk mindst kr. 2.500,00. Der gælder et dækningsmaksimum, der kan variere. Selvrisikoen betales ikke, såfremt kunden opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Indledende juridisk arbejde, herunder vurdering af sager forud for en konkret og aktuel tvist, er ikke omfattet af retshjælpsforsikringen og faktureres særskilt hos kunden. Dette gælder tillige krav, der måtte overstige dækningsmaksimum. Der gælder særlige retshjælpsforsikringsvilkår for bl.a. erhvervsdrivende og ejer- og andelsboligforeninger. De præcise betingelser kan kunden selv indhente hos sit forsikringsselskab.

De advokatetiske regler
Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om a) tavshedspligt, som pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem deres arbejde og b) interessekonflikter, der er situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en kunde uden at komme i konflikt med andre interesser. Der kan findes yderligere oplysninger om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside. På Advokatnævnets hjemmeside kan der findes information om god advokatskik og klageadgang mv.

Insiderhandel
Alle medarbejdere hos os er pålagt regler, som opfylder de krav, der stilles i lov om værdipapirhandel om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Hvidvaskregler
Vi er desuden underlagt lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og cpr nr. eller cvr nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter os desuden til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan vi også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk kriminalitet eller Advokatsamfundet.