Medmindre andet udtrykkeligt aftales, gælder disse forretningsbetingelser for al juridisk bistand, som GALST Advokataktieselskab, CVR 32 28 55 70, herunder Galst & Altschuler Sundhedsretsadvokater, SVEGA Advokatinkasso og GALST Selskaber, yder klienter. For GALST Selskaber gælder særlige regler i afsnit 14, der har forrang for ydelser leveret af GALST Selskaber.

Forretningsbetingelserne er senest revideret den 1. oktober 2023.

Opgaven
Er kunden erhvervsdrivende, drøftes omfanget af den aftalte opgave løbende, og medmindre andet særskilt aftales, sker honorarberegningen efter vores almindelige principper for honorarberegning, jf. nedenfor. Er kunden forbruger, udfærdiges der altid en skriftlig aftale om såvel opgavens omfang som det aftalte honorar, inden opgaven iværksættes.

Vi løser alle opgaver i overensstemmelse med de danske advokatetiske regler og den danske retsplejelovs regler om advokater.

Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af GALST Advokataktieselskab, tilhører GALST Advokataktieselskab, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Tavshedspligt
Alle medarbejdere hos GALST Advokataktieselskab er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger, som vi modtager om en klient i forbindelse med en opgave, behandles fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Interessekonflikter
Når vi modtager opgaven, sikrer vi os i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, henviser vi gerne kunden til en anden advokat.

Honorarfastsættelse
Vores advokathonorar fastsættes på baggrund af retsplejelovens regler og de advokatetiske regler. Vort honorar beregnes med udgangspunkt i opgavens kompleksitet, opgavens betydning for kunden, opgavens værdi, opgavens udfald, ansvaret forbundet med opgavens udførelse og den tid og specialistviden, der er anvendt i forbindelse med vor bistand samt den tid der medgår til opfyldelse af lovpligtige opgaver i forhold til sagsoprettelsen herunder fx. hvidvaskafklaring, klientkendskab (KYC), DAC6 og GDPR. Besvarelse af advokatbreve overfor kundens revisor faktureres efter medgået tid, jf. nedenfor. 

Kunder faktureres særskilt for udlæg og andre relevante omkostninger i forbindelse med den ydede rådgivning herunder eksempelvis transport- og logi. Disse omkostninger betaler kunden således udover advokathonoraret.

Vi fakturerer som udgangspunkt den anvendte tid månedsvis bagud.

Medmindre andet skriftligt er aftalt indgår følgende timetakster ved honorarfastsættelsen:

  • Partnere (Hans Christian Galst, Christian Steen Laursen, Kristian Dreyer og Majken Korsgaard) 3.750 kr. eksl. moms eller 4.687,50 kr. inkl. moms
  • Advokaterne Regitze Elmsted, Lotte Lundin og Peter Jakobsen 3.200 kr. eksl. moms eller 4.000 kr. inkl. moms.
  • Advokaterne Anders Hebbelstrup Jensen, Sabrina Bolvig Olsen og Henrik Drewes Rasmussen 3.000 kr. eksl. moms eller 3.750 kr. inkl. moms

Timesatserne kan i sagsforløbet blive justeret fremadrettet og uden varsel, og er gældende fra justeringstidspunktet og frem til næste justering. Ved justering vil kunden blive orienteret herom. De gældende timesatser er altid tilgængelige under "forretningsbetingelser" på vores hjemmeside www.galst.dk.

Vi forbeholder os ret til at bede om indbetaling af et aconto honorar forud for opgavens udførelse.  


Betalingsbetingelser
Vores betalingsbetingelser er netto kontant, og vores honorar forfalder derfor til betaling ved fakturaens udstedelse eller med 14 dages betalingsfrist, hvilket vil fremgå specifikt af den udstedte faktura nederst under betalingsbetingelser.

Ved forsinket betaling beregnes rykkergebyrer og renter i overensstemmelse med rentelovens almindelige regler. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

Klientmidler
Alle såkaldte "klientmidler" forvaltes efter Advokatsamfundets regler og indsættes på en "klientkonto". Tilskrevne eller påløbne (negative) renter tilfalder henholdsvis pålægges kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets herom til enhver tid gældende regler.

Klientmidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning. Pr. 1. juni 2015 er beskyttelsen beløbsbegrænset til € 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. GALST Advokataktieselskab hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af, at pengeinstituttet bliver nødlidende, eller som måtte følge af begrænsningen i dækningen fra Indskydergarantifonden.

Insiderviden
Vi har regler om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer for alle ansatte i virksomheden. Regelsættet omfatter tillige familiemedlemmer og samlevere.

Hvidvaskningsregler
Vi er omfattet af lov om forebyggelse af hvidvaskning af økonomiske midler, og vi har således indberetningspligt til myndighederne.

Til opfyldelse af loven har vi pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger både fra nye og eksisterende kunder, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

Opgavens ophør og udtræden
Begge parter kan til enhver tid opsige aftalen eller samarbejdet. Opsigelse fra vores side kan eksempelvis begrundes i væsentlig overskridelse af betalingsfristen i en faktura, hvis udtræden skønnes at være i klientens bedste interesse, hvis der indtræder insolvens hos kunden, eller hvis andre tvingende årsager måtte tilsige dette. Vi tilstræber, at udtræden sker uden urimelige vanskeligheder, og at kunden får lejlighed til at søge rådgivning og repræsentation hos en anden advokat. Udtræden medfører ikke, at et eventuelt honorarkrav bortfalder.

Kritik
Vi forsøger altid at yde vores bedste for at gøre kunden tilfreds. Hvis der er forhold i vores sagsbehandling, kunden ikke er tilfreds med, kan kunden kontakte den ansvarlige partner med henblik på at drøfte spørgsmålet og finde en mindelig løsning.

Kunden har også mulighed for at indgive egentlig klage til Advokatnævnet. I givet fald skal klage indgives til Advokatnævnet senest et år efter, Kunden har konstateret det forhold, kunden vil klage over. Vi henstiller dog til, at kunden inden indgivelse af klage drøfter sagen med os, og at en eventuel klage indleveres hurtigst muligt og gerne inden tre måneder.

Der kan også indgives klage til Advokatnævnet over vores salær. Fristen for at klage over en advokats salær er 1 år. Fristen regnes fra tidspunktet for den endelige afregning af salæret.


Advokatnævnets kontaktoplysninger:
Advokatnævnets Sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Hjemmeside: http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forældelse
Vi er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret er i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed fra vores side begrænset til et maksimalt beløb på DKK 85. mio. pr. år og bestyrelsesdækning på DKK 10 mio. i alt pr. år pr. advokat. Kunden skal være særligt opmærksom på denne ansvarsbegrænsning. Vi har mulighed for konkret at forhøje dækningen, hvis kunden imod særskilt betaling ønsker, at vi skal påtage os et større ansvar.

Vi er ansvarsforsikret hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V, (CVR: 41 96 39 48).  Når, og hvis opgavens størrelse tilsiger det, tegner vi efter aftale en tillægsforsikring på den pågældende opgave. GALST Advokataktieselskab, vores partnere og medarbejdere, har ikke ansvar for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller lignende forhold.

Eventuelle krav kan alene rejses mod GALST Advokataktieselskab og således ikke mod den enkelte medarbejder. Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist kunden til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Hvis kunden er erhvervsdrivende, forældes erstatningskrav overfor GALST Advokataktieselskab, 12 måneder efter kunden bliver bekendt med eller burde være blevet bekendt med, de omstændigheder, som begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter rådgivningen, som kravet baseres på, er ydet.

Lovvalg og værneting
Vores rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler, som måtte pege på anvendelsen af fremmed ret. Eventuelle tvister mellem GALST Advokataktieselskab og kunden kan alene indbringes for danske domstole.