En skyldner vælger oftest at betale den fordring, hvor fordringshaver er længst fremme i
processen, og hvor der er mest vægt bag ordene. Det er vigtigt at undgå at miste dyrebar
tid i kampen om skyldnerens opmærksomhed og betalinger og at minimere risikoen
for, at fordringshaver må afskrive sit tilgodehavende som tab. Som advokater kan vi
gennemføre en inkassoprocedure fra start til slut, og om nødvendigt hele vejen igennem
retssystemet, også hvis skyldneren har indsigelser mod fordringen.

Umiddelbart efter modtagelse af dokumentation for gældskravet, sender SVEGA Advokatinkasso A/S skyldneren et krævebrev og tager fordringen til inkasso. I den
forbindelse lægger vi de inkassoomkostninger, som kan opkræves hos skyldneren, oveni
fordringen og beregner de renter og evt. rykkergebyrer mv., som skyldneren har pligt til
at betale.

Betaler skyldneren ikke, eller indgår vedkommende ikke en afdragsordning,
indleverer vi sagen til retten, hvor der erhverves dom eller andet fundament.

Betaler skyldneren fortsat ikke, indkaldes skyldneren til et møde i fogedretten,
hvor skyldner, under strafansvar, redegør for sin økonomiske situation.

Til sikkerhed for gælden kan der på fogedretsmødet foretages udlæg i fast ejendom,
 bil, andelsbolig eller andre aktiver, som skyldner ejer. Vi sørger for at orientere
eventuelle andre rettighedshavere til de udlagte aktiver om det foretagne udlæg, ligesom
fogedretten, hvor det er nødvendigt, foretager tinglysning.

Tilbyder skyldner i forløbet en acceptabel afdragsordning, administreres ordningen af 
SVEGA Advokatinkasso A/S. Efter nærmere aftale indberetter vi også skyldneren til RKI 
og/eller Debitor Registeret.

Betaler skyldner hele beløbet inklusiv sagens omkostninger, afsluttes sagen uden
omkostninger for fordringshaver.

Inddrivelse af udestående fakturaer for erhvervslivet og gæld til udlejere,
andelsboligforeninger og ejerforeninger udgør en væsentlig del af vores virksomhed.

Det er en betingelse for at kunne opkræve omkostningerne hos skyldner, at der inden
sagens oversendelse til inkasso er afgivet gyldigt inkassovarsel.